Hírek

Elérhetőségek

Kutak fennmaradási engedélyezése

TÁJÉKOZTATÁS

az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetési eljárása bírság nélküli kérelmezési határidejének meghosszabbításáról

Tájékoztatjuk az érintett lakosságot, hogy a Magyar Közlöny 2018. december 20-i 207. számában kihirdetésre került az Egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény.

 
A törvény 28- §-a módosítja a A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdését, aminek értelmében mentesül a  vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az  a  létesítő vagy üzemeltető, aki az  egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018.  évi CXXI.  törvény (a  továbbiakban: Vgtv.mód2.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a  vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.
 
Tehát, az engedély nélkül létesített kutak legalizálására 2020. december 31-ig adott engedélyt a jogalkotó mulasztási bírság mentesen.
 
Az elfogadott módosítás 2019. január 1.-jén lép hatályba. 
 
A KÉRELEM nyomtatványt hamarosan mellékeljük, melyet a Serényfalvai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjénél (3655 Hét, Kossuth út 76) nyújthat be, melyhez csatolni kell:

– a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. §-ban leírtak szerinti, a képesítést igazoló okirat másolatát;

– a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. melléklet II. fejezetének 6.7. pontja szerinti fényképfelvételt a kútról és környezetéről.

Milyen engedélyt ad ki a jegyző?

A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül került megépítésre, vagy attól eltérően került megvalósításra, fennmaradási engedélyt kell kérni. Tekintettel arra, hogy a Vgtv. nem tesz különbséget a vízkivételt biztosító kutak között, így ezek utólagos engedélyezésének hatásköre megoszlik a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező jegyző, illetve a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező fővárosi, és a kijelölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok (a továbbiakban: katasztrófavédelmi igazgatóság) között.

A kútra az ingatlan tulajdonosnak az üzemeltetési/fennmaradási engedélyt akkor is meg kell szereznie, ha úgy nyilatkozik, hogy a kutat nem használja (ez alól a kút lefedése sem jelent kivételt). Amíg a vízilétesítmény létezik (nem kerül szakszerűen eltömedékelésre), addig az engedélyezési eljárást le kell folytatni.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a jegyző engedélye szükséges

a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

ac) nem gazdasági célú vízigény;

b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

Házi ivóvízigény kielégítése esetén szükséges a vízminőség évenkénti vizsgálatának elvégeztetése.

Röviden összefoglalva a fenti feltételeket: a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet, 500 m3/év vízigénybevétel alatti, a kút épülettel rendelkező ingatlanon van, magánszemély a kérelmező, a kút házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja; a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál, akkor a fennmaradási engedélyezés a jegyző hatáskörébe tartozik.

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem az illetékességgel rendelkező Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása!

Szintén lényeges elem, hogy ásott kút engedélyezését a kút tulajdonos maga is lebonyolíthatja, míg fúrt kút esetében szükség van a megfelelő jogosultsággal rendelkező kútfúró szakember közreműködésére. 

A jogszabály meghatározza-e a gazdasági célú vízigény fogalmát?

Gazdasági célú vízigénynek minősül minden, a háztartási igénytől eltérő, azt meghaladó vízigény. A gazdasági célú vízigénybe beletartozhat a locsolás, vagy az állatitatás is, amennyiben ezzel az engedélyes nem a saját háztartási igényeit elégíti ki, azaz a víz használatával gazdasági haszonnal járó tevékenységet végez.

Milyen kútra kell fennmaradási engedélyt kérni?

Fontos, hogy a fennmaradási engedélyezési eljárást a jogalkotó kiterjeszti mind az ásott, mind a fúrt kutakra. Vagyis minden olyan kútra vonatkozóan fennmaradási engedélyt kell kérni, amelyet engedély nélkül létesítettek.

A locsolási céllal létesült kutak fennmaradási engedélyeztetése esetében is szükséges-e a szakhatóság bevonása?

Csak akkor kell a szakhatóságot bevonni, ha a kút ivóvíz igény kielégítésére szolgál. Vagyis amennyiben van vezetékes ivóvíz az ingatlanon és a kút pl.: csak locsolásra, vagy állatitatásra szolgál és ez nem gazdasági célból használják, akkor nem kell a Népegészségügyi Főosztályt szakhatóságként bevonni. A szakhatóság az eljárása során a kérelmezőt akkreditált laboratórium vízmintavételre kötelezi és megfelelő vízminőség esetén adja meg a szakhatósági hozzájárulását.

 

Hasznos tanácsok a kérelem kitöltéséhez:

1. A kért EOV koordináták a következő honlapon találhatóak meg, mely térképen a kút helyére kattintva megjelenik a koordináta: https://www.imagmernok.hu/googlemaps-eov-konvertalas/

2. A koordinátákat az okostelefonokra telepíthető, ilyen célú applikációk segítségével is meg lehet állapítani. A kérelmen jelölt „Z” jelű koordinátát a Balti tenger szintje feletti magasság (mBf) és a kút talpmélységének különbség adja (Z = mBf talpmélység, méterben). Balti tenger szintje feletti magasság (mBf) az előzőekben leírtak szerint a fentebb megadott honlapon vagy a számítógépre telepítendő Google Earth segítségével, továbbá okostelefonokra telepíthető, ilyen célú applikációkkal is meg lehet mondani.

3. Közművet abban az esetben érinthet a létesítmény, ha a tulajdonosnak/üzemeltetőnek szennyvize keletkezik a kút használata után, tehát házi ivóvíz igényt is kielégíthet.

4. Amennyiben a kérelmező nincs tisztában a kút pontos mélységével, úgy egy madzagra/kötélre rögzített súllyal a fenékre eresztve megmérhető a kút talpmélysége és nyugalmi vízszintje is.

5. Éves fogyasztás kiszámítása: becsüljük meg a napi átlagos vízkivételt literben, majd szorozzuk fel 365-tel. A kapott szám literben értendő, melynek szükséges az átszámolása köbméterbe. (1m3= 1000 L)

 

2018. december 27.